Ural Roikka ry

URAL ROIKKA RY SÄÄNNÖT

NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUSuralroikkalogo

1 § Yhdistyksen nimi on URAL ROIKKA ja sen kotipaikka on SAARIJÄRVI. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon virallinen kieli on suomi.

2 § Kerhon tarkoituksena on toimia yhteyskanavana neuvostoliittolaisten, kiinalaisten ja venäläisten boxermoottoripyörien harrastajien kesken ja ylläpitää jäsenissään innostusta erityisesti varaosien saannin ja pyörien toimivuuden parantamiseksi, sekä järjestää joka vuosi ns. Ural kokoontumisajo.

3 § Tarkoitusta toteutetaan:

  • Järjestämällä kokouksia, luentoja ja koulutustilaisuuksia
  • Harjoittamalla valistustoimintaa ja järjestämällä kerhoiltoja, tiedotus, juhla yms. tilaisuuksia
  • Harjoittamalla tarkoitusperiensä mukaista nuorisotoimintaa
  • Julkaisemalla jäsenilleen kerhon 1 – 4 kertaa vuodessa ilmestyvää Ural Roikka-lehteä, sekä pitämään yllä kalusto – ja jäsenluetteloa yhteydenpitotietoineen.
  • Hankkimalla kerholle toimintavaroja talkoilla, ajotempauksilla sekä merkki, paita yms. kerhotavaramyynnillä.
  • Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomioita toiminta-alueellaan, sekä pyrkimällä opastamaan jäsenistöään turvalliseen liikennöintiin.
  • Kerho voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä harjoittaa kioskikauppaa ja ravintolaliikettä:
   Kerho ei puutu uskonnollisiin eikä valtiollisiin kysymyksiin.

 

KERHOON LIITTYMINEN, SIITÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

4 § Kerhon jäseniä ovat vuosijäsenet sekä äänioikeudettomat kunnia ja kannatusjäsenet. Kannatusjäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka ei toimi moottoripyöräharrastuksen parissa, mutta joka kuitenkin haluaa tukea kerhon toimintaa ja joka maksaa kannatusjäsenmaksun.

5 § Kerhon vuosijäseneksi voi päästä jokainen hyvämaineinen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan kerhon sääntöjä ja päätöksiä ja joka maksaa liittymis – ja vuosimaksun eräpäivään mennessä.

6 § Vuosimaksun maksaminen on kerholehden saannin sekä kalustoluetteloon kirjaamisen ehtona.

7 § Kunniapuheenjohtajaksi ja jäseneksi voidaan hallituksen ehdotuksesta kutsua kerhoon kuuluvia ja ulkopuolisia henkilöitä, jotka ovat toimineet erityisen ansiokkaasti kerhon tarkoitusperien toteuttamiseksi. Kunniapuheenjohtajan ja jäsenen arvo on elinikäinen, eikä heillä ole vuosimaksuvelvoitetta.

8 § Jäsenen on ilmoitettava erostaan kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoitettava erostaan kerhon kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroava jäsen on vapaa jäsenyydestään seuraavan kalenterivuoden alusta.

9 § Ellei vuosijäsen ennen tammikuun 31. päivää ole maksanut vuosikokouksen määräämää vuosimaksua tai, jos hän on toiminut kerhon sääntöjä vastaan tavalla, joka saattaa vahingoittaa kerhon mainetta, voi hallitus erottaa jäsenen kerhosta.
Erotetulla on oikeus vetoomukseen, seuraavassa kerhon kokouksessa, jossa hänellä on oikeus olla läsnä. Vetoomus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa siitä kun erotettu sai tiedon erottamisesta. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin kerholle suoritettuja maksuja.

KERHON HALLINTO

10 § Kerhon toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta ja omaisuudesta huolehtii vuosikokouksen valitsema hallitus, joka on myös kerhon laillinen edustaja. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitukseen kuuluu vuosittain valittava puheenjohtaja ja viisi ( 5 ) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan, kutsusta ja on päätösvaltainen vähintään kolmen (3) jäsenen ollessa läsnä. Hallituksen kokouksissa päätetään kaikki asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos yksikin hallituksen jäsen sitä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuin lipuin. Jos äänet menevät tällöin tasan, ratkaisee arpa.
Hallituksen tehtävänä on:

 1. Johtaa kerhon toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi;
 2. Hyväksyä uudet jäsenet ja erottaa jäsen huomioiden näiden sääntöjen 9 §:n määräykset sekä pitää jäsen luetteloa;
 3. Hoitaa kerhon asioita jaostojen ja palkattujen toimihenkilöiden avulla, jotka viimeksi mainitut hallitus ottaa ja erottaa ja joiden palkkauksesta se tekee sopimukset:
 4. Vastata kerhon omaisuuden – ja taloudenpidosta;
 5. Valvoa ja tarkastaa kirjanpito:
 6. Vahvistaa vuosikokouksessa esille otettavat asiat;
 7. Laatia vuosikokoukselle kerhon toimintakertomus edelliseltä vuodelta;
 8. Toimeenpanna kerhon vuosi -ja ylimääräisten kokousten päätökset;
 9. Määrätä ja kuuluuttaa kerhon kokousten aika ja paikka;
 10. Järjestää kilpailuja ja vahvistaa kilpailujen säännöt;
 11. Laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa vuotta varten ja esittää ne vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

 
11 § Kerhon toiminnalle tarpeelliset, hallituksen apuna toimivat jaostot ja toimikunnat valitaan kerhon vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosikokouksen valitsemat jaostot kokoontuvat puheenjohtajan kutsusta käsittelemään hallituksen niille valmisteltavaksi tai suoritettavaksi antamia asioita tai tehtäviä. Tai ne voivat kokoontua omasta aloitteestaan tekemään hallitukselle (tekemään) esityksiä niille kuuluvilta kerhon toiminta-aloilta. Jos hallitus ei ole edustettuna jossakin jaostossa, on hallituksella oikeus valita jaostoon yksi jäsenistään.

12 § Kerhon nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompi kumpi jonkun hallituksen valitseman henkilön kanssa.

VUOSIKOKOUS JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

13 § Vuosikokous pidetään lokakuun loppuun mennessä. Paikan ja ajan määrää tarkemmin hallitus. Kirjallinen kutsu vuosikokoukseen on toimitettava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta ja julkaistava kerhon Ural Roikka. -nimisessä lehdessä. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Vuosikokous valitsee yksinkertaisella äänten enemmistöllä kokoukselle puheenjohtajan. Sihteerinä toimii hallituksen sihteeri.

14 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat;

 1. Kokouksen avaus;
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös;
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille edelliseltä toimintakaudelta;
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut viisi ( 5 )jäsentä;
 7. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä;
 8. Valitaan tarpeelliset jaostot;
 9. Esitetään hallituksen laatima tulo – ja menoarvio toiminnasta sekä toimintaan varattavista määrärahoista;
 10. Määrätään kannatusjäsenmaksun sekä liittymis – ja vuosimaksun suuruus;
 11. Määrätään Ural Roikka – lehden ilmoitushinnat ulkopuolisille ( ei jäsen) ilmoittajille;
 12. Käsitellään muut hallituksen ja kerhon jäsenten esittämät asiat;
 13. Kokouksen päättäminen.

 
15 § Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä on tehnyt siitä kirjallisen perustellun esityksen hallitukselle. Ylimääräisen kokouksen kutsussa tulee mainita ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäväksi. Kokouksesta ilmoitetaan kerholehdessä yksi (1) kuukausi ennen kokousta. Puhetta johtaa ylimääräisessä kokouksessa hallituksen puheenjohtaja.

16 § Kerhon, hallituksen ja jaostojen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Kerhon kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava ja valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkastettava mahdollisimman pian. Hallituksen ja jaostojen pöytäkirjat tarkistetaan joko heti tai seuraavassa kokouksessa.

17 § Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Kerhon kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella vuosi jäsenellä on yksi ääni. Kunnia – ja kannatusjäsenillä sekä kunniapuheenjohtajalla on kerhon kokouksissa puheoikeus.

18 § Hallituksen ja jaostojen vaaleissa ovat entisten jäsenten ohella vaalikelpoisia ne ehdokkaat, jotka näiden sääntöjen mukaan ovat äänioikeutettuja.

KERHON TALOUS

19 § Kerhon tilivuosi on tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään. Tilit on hallituksen toimesta päätettävä ja jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään28. päivänä helmikuuta. Ja tulee toiminnantarkastajien palauttaa ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään maaliskuun 31. päivänä.

ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

20 § Päätös kerhon purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa ja vaaditaan tällöin, että vähintään kaksikolmannesta (2/3) annetuista äänistä puoltaa päätöstä. Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan, siirtyyvät sen jäljelle jääneet varat Veteraanimoottoripyöräklubi ry:lle, tai jollekin vanhojen moottoripyörien harrastustoimintaa edistävälle ja vaalivalle rekisteröidylle yhdistykselle.

21 § Kerhon sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhdenmukainen päätös kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon välein pidetyssä kokouksessa kolmen neljänneksen (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Tai yhdessä kokouksessa yhdeksän kymmenesosan (9/10) enemmistöllä annetuista äänistä tehty päätös.

22 § Muissa kohdin menetellään kuten yhdistyslaki määrää.

Vastaa